Et tilbageblik på
Dorthea og Christian Peter Sørensen,
min mormor og morfar

 

Selv om de to er med under Mads Høholts efterkommere, idet Dorthea er barnebarn af Mads Høholt, vil jeg af hensyn til den del af familien som trofast slutter op om efterkommer-træffet i Tårs, bringe en billedserie, der kan fortælle deres historie.

Det håndkolorerede billede her er taget ved Dorthea og Christian Peters sølvbryllup d. 13. september 1914.
Ved samme lejlighed blev de fotograferet sammen med deres børn.

Børnene er fra venstre i bageste række Søren Kristian, Carl Johan, Kristian, Margrethe og Aksel. Foran dem står Carl og Karen (min mor). Siddende på taburetten, Julius, hos Christian Peter, Ejnar og hos Dorthea, Ellen Marie.

Dortheas historie:

Dorthea blev født den 20. maj 1864 på sine bedsteforældres ejendom Høholt i Mylund. I henhold til kirkebogen var faderen Christian Carl Sørensen soldat da Dorthea blev født. Civilt var han mejeriforpagter og brændevinshandler på Bakkegården i Vejgaard ved Aalborg.
Hun blev døbt den 3. juli 1864 i Jerslev Kirke.

Dorthea står her mellem sine forældre. Hos faderen, Christian Carl, sidder Søren Immanuel og hos moderen, Grethe Madsen, sidder Mads Christian Valdemar. Billedet er taget ret kort tid før den tragiske ulykke, som kostede Grethe livet.

Dorthea er konfirmeret 6. okt. 1878 i Vrejlev kirke, idet hun nu bor hos bedstefaderen Mads Høholt på Kikkerbakken i Høgsted.
Hun blev den 13. september 1889 viet til Christian Peter Sørensen i Tårs Kirke:


Om sit liv i øvrigt fortæller Dorthea selv i sine erindringer bragt i Vendsyssel Tidende tirsdag den 18. maj 1954.:

JEG ER BÅDE MENNESKER OG GUD TAKNEMLIG FOR LIVET.

på torsdag fylder fru Dorthea Sørensen, Tårs, 90 år. Hun kan huske, da hendes moder blev skudt for 86 år siden. Jeg var 3½ år gammel, det var i 1867, da min mor blev skudt. Hun havde været ude at tage børnetøj ned og kom ind til os børn i soveværelset. "Kuglerne flyver omkring mig som sne", sagde hun. I det samme gik der en kugle ind gennem vinduet, den ramte hende i nakken og kom ud af panden og faldt ned i vuggen til det mindste barn. Jeg råbte "Mor, mor, nu kan du aldrig tale mer". Kort efter kom min far ind, og min mors ansigt blev dækket til med et klæde. Denne dramatiske begivenhed er det første, den 90-årige fru Dorthea Sørensen husker. De 90 vil blive nået torsdag den 20. maj og dagen festligholdes hos datteren, fru tømrermester Knudsen, Fredensvej 5, Tårs, hvor fru Sørensen har haft ophold i 21 år. Hun bebor et par små sirligt holdte stuer, befolket med snesevis af familiebilleder.

HAVDE INTET HJEM.

Min mor blev skudt, fordi soldaterne havde fået nye geværer, der skød højere end de hidtidige, og efter ulykken blev skydebanen flyttet. Vi boede dengang i Vejgaard. Min far fik 3-400 kr. i erstatning af kongen. Jeg er født i Høholt i Jerslev sogn, men ikke længe efter flyttede vi til Bakkegården i Vejgaard. Efter ulykken var jeg hos min morfar i Høgsted, til jeg blev konfirmeret og kom ud at tjene, og så tjente jeg i elleve år på Tårsegnen. 25 år gammel blev jeg gift. Min mand var husmand Kristian Peter Sørensen, Hvidsted, og først da fik jeg et hjem. Det havde jeg ikke haft før, og jeg siger tit til børnebørnene, at de skal være glade for, at de har et hjem. Vi havde tre køer og en hest, og min mand gik på arbejde, han tærskede for 25 øre om dagen, ja, og kosten også, eller han tækkede, og jeg lavede simer og passede ellers ejendommen.

- Simer?.

- Det er tækkegarn, lavet at rughalm, som blev tvundet sammen ved at blive kørt gennem en maskine, som lignede en hakkelsesmaskine. Jeg trådte maskinen med min ene fod. Det var en lang arbejdsdag, vi begyndte ved 5-6 tiden og blev ved, så længe vi kunne se. Vi boede i Hvidsted i 37 ar, så solgte vi til en søn - der var i alt ti børn - Søren Sørensen, og vi købte villa Solhøj i Tårs, her boede vi i seks år, så døde min mand, og det er nu 21 år siden.

VAR NÆSTEN BLIND.

Fru Dorthea Sørensen er nu en rask gammel dame, som dårlig nok kender sygdom, men netop for 21 år siden var hun hjælpeløs og så godt som blind. Jeg var blevet opereret for stær på det højre øje og gik i lang tid med mørke briller. Men så fik jeg briller, så jeg ved hjælp af en kraftig lup igen kunne læse og strikke. Og jeg både læser og strikker nu. Jeg læser Morten Korch, men helst læser jeg i min prædikensbog, andagtskalenderen og salmebogen.

Jeg er både mennesker og Gud taknemlig for, at jeg har det så godt. Jeg er glad for at leve, taknemlig for min tilværelse, men jeg er også beredt til at skulle væk, når den dag kommer.

Datteren, fru Margrethe Knudsen, siger: "Mor har altid stået kristenlivet nært. Hun har fundet det, der kan bære."

Og fru Sørensen fortæller om dengang hun som ung tjente hos Per Graum, daværende sognefoged Per Christensen i Meller Graum. Efter spisetid blev folkene kaldt sammen til aftenbøn, og hver søndag kl. 10 lukkede Per Graum døren op til køkkenet og sagde: "Kom ud, så læser jeg en prædiken".

Fru Sørensen tjente her sammen med sin senere mand, og påvirkningerne fra dette hjem kom til at præge hjemmet i Hvidsted.

BØRNENES TUMLEN KVIKKER OP.

Den gamle dame kan fortælle meget om tidligere tider på Tårsegnen. Hun husker, da der kun var tre huse vest for kirken i Tårs, og da heden bredte sig rundt omkring, hvor der nu er marker. Fra sine pladser rundt om på gårdene spadserede hun ofte til Hvidsted, hvor hun holdt til hos en moster.

De største glæder i den lange livsaften oplever fru Sørensen, når hun får besøg af de 28 børnebørn og 27 oldebørn. Af sin egen børneflok på ti har fru Sørensen mistet to sønner som voksne.

Fødselsdagene er årlige festdage for fru Sørensen, og hun glæder sig til samværet med familien. - Det er tumlen af småfolk, der holder mor kvik, siger fru Knudsen.

 

Dorthea dør den 2. september 1956 og Vendsyssel Tidende bragte følgende:.

Dødsfald.

Den 92-årige fru Dorthea Sørensen er i går død hos sin datter og svigersøn på Fredensvej i Taars.

Afdøde, der er født i Jerslev, havde boet i Tårs i ca. 60 år, først i 37 år på en mindre landejendom i Hvidsted, derefter nogle år i Tårs by, hvor manden døde for 23 år siden. Siden har hun boet hos en datter, der er gift med tømrermester Kr. Knudsen, Tårs, og hun har her nydt en kærlig og god pleje. Afdøde har været en sjælden arbejdsom og god hustru og mor, der bevarede et godt humør og et sjældent lyst sind, indtil den sidste tids svære sygdom.

I hjemmet i Hvidsted voksede ti børn op, hvoraf to sønner er døde, de otte andre er bosatte i landsdelen.

Jordefærd.

Et meget stort følge fulgte i går den 92-årige fru Dorthea Sørensen, Fredensvej, til graven på Tårs kirkegård.

I kirken talte pastor Kaarsbo over ordene af Paulus: " Sig altid Gud og faderen tak for alle ting i Vor Herre Jesu navn". Dette huskes ofte bedst af de gamle iblandt os. Afdøde, der i sit lange liv havde haft så mange sorger, var et mildt og kærligt og meget taknemmeligt menneske.

Ved graven takkede afdødes svigersøn, tømrermester Kr. Knudsen, for deltagelsen.

Følget samledes derefter i forsamlingshuset, hvor der blev talt af pastor Evald Kristensen, pens.lærer Dissing, sønnen Aksel Sørensen, Hvidsted, en datter, fru Karen Christiansen, Hirtshals, fru Sine Nielsen, Løkken, frk. Hvidsted, den ældste af børnenebørnene, gdr. Jacob Sørensen, V.Mellerup, Jerslev og pastor Kaarsbo. Alle mindedes afdødes store betydning for hjem og egn og som midtpunkt i en stor familie.

Christian Peters historie:

Christian Peter blev født den 28. oktober 1864 på Bastholmgård i Bastholm, hjemmedøbt den 18 november 1864 og fremstillet i Vrejlev kirke 30. juli 1865. Han blev konfirmeret den 6. oktober 1878 i Tårs kirke, mens forældrene nu bor i Sørup. Forældrene Søren Andersen og Karen Marie Hansdatter flyttede nemlig fra Bastholm til Linderum og senere til Sørup i Tårs.

Billedet af Christian Peters far, mor og søskende er taget på konfirmationsdagen den 6. oktober 1878. Til venstre sidder lillebror Peder Christian (Kragdrup). Til højre storesøster Kirsten Marie. Bag hende står Andreas (Vogdrup), Hans Andreas i midten og Anders Christian (Sørup) til venstre.

Christian Peter og Dorthea ejede i årene 1890-1926 ejendommen Hvidstedlund, Smalbyvej 24 i Hvidsted.(matr.nr. 23b)

De byggede en karnap og et værelse til da børneflokken krævede det:

Mor, Karen Christiansen, fortæller om sine erindringer fra sit barndomshjem, at faderen Christian Peter næsten aldrig var hjemme. Han cyklede rundt som agent for Husmandsbrandkassen. Når han kom hjem var han træt så landbruget overlod han til sønnerne især Søren, som også senere overtog ejendommen. Den 16. marts 1933 døde Kristian Peter og Vendsyssel Tidende bragte følgende nekrolog:

Dødsfald.

I går døde på Hjørring Sygehus en af Tårs Sogns kendte og dygtige mænd, husejer Christian Peter Sørensen, Tårs Stationsby, efter længere tids håbløs sygdom, 69 år gammel. Afdøde var født i Sørup i Tårs og broder til partikulier Peder Chr. Sørensen og Sparekasseformand Andreas Vogdrup, Houstrup.

Han boede hele sin tid i Hvidsted, hvor han drev et godt husmandsbrug, men ved siden af deltog han meget i det offentlige liv. Han var en af pionererne i Husmandsbevægelsen og var i flere år formand for Taars Husmandsforening. Fra Husmandsbrandkassen blev stiftet var han en dygtig repræsentant for Børglum Herred. Han var med til at rejse Sygekassebevægelsen og også i ledelsen i flere år. Han var formand for "Julens Glæde" i Taars.

Et af hans betydeligste arbejder var det store forarbejde for mergelsagen, så det måske nok skylde ham, at den store sag blev realiseret. Han ønskede dog ikke at være formand for mergelselskabet.

Christian Peter Sørensen har haft flere andre tillidshverv, og alt hvad han påtog sig, varetog han på en solid og dygtig måde. Derved og ved sin venlige færd vandt han sig agtelse og venskab. Han efterlader sig enke og en stor børneflok, der alle er bosatte i Taars og omegn.

Jordefærd omtalt i VT:

Under stor deltagelse jordedes i onsdags på Taars kirkegaard husejer Christian Peter Sørensen, Taars stationsby. Taars kirke var helt fyldt at det store følge og meget smukt pyntet.

Pastor Bjerre talte smukt og forstående over afdøde og trøstende til de efterladte. Seks sønner bar deres fader til graven.

Ved graven takkedes afdødes svigersøn, tømrer Kr. Knudsen, Taars stationsby, for al den venlighed og deltagelse, der var vist familien under afdødes sygdom og ved hans død. Husmand Valdemar Kirkegaard, Tolne, bragte afdøde en tak for hans store arbejde for Husmandsbrandkassen og nedlagde en signeret krans fra Husmandsbrandkassen på graven. Desuden var der signerede kranse fra Taars sygekasse.

Naboer og venner havde rejst en smuk mindesten på afdødes grav.

Efter jordefærden samledes de fleste af følget på Hotellet til en mindesammenkomst. Her blev der talt af lærer Niels Dissing, Houstrup, Husmand Chr. Sørensen, Agdrup, Brønderslev, Fru Johanne Fløe, Taars, Jens Libak Hansen, Taars, Valdemar Kirkegaard, Tolne, Fru Sine Nielsen, Løkken m.fl., ligesom der blev sunget en del salmer.

 

Høstbilledet:

Billedet er taget i 1914 af fotograf Helga Andersen, Hjørring. Personerne på billedet er Dorthea og Christian Peter, hjulpet af deres børn Carl og Margrethe. Til venstre uden for billedet sidder Karen, som ellers var ved at hjælpe med til at "høste for" på en mark, som tilhørte en anden brors ejendom på østsiden af Ilbjerge. Margrethe og Helga Andersen var netop kommet fra Hjørring, og selvfølgelig kunne Helga, som var fotograf, ikke lade det gode motiv gå fra sig. Det er Helgas hjem, man ser til højre for Kristian Peter, nemlig Ilbjerge gamle skole.

Ser man godt efter, kan man ude i baggrunden se røgen fra toget, der er på vej mellem stationerne Lørslev og Bøjholm.

Billedet er taget i sort-hvid på glasplade, og denne indgår i den samling af originalplader, man gemmer i Hjørring Lokalhistoriske arkiv.

Deres børn var:   (som vist under efterkommere af Grethe Sørensen)

Søren Kristian Sørensen           06 Juni 1890
Carl Johan Sørensen                04 August 1891
Kristian Sørensen                    21 Marts 1893
Margrethe Knudsen                 30 December 1895
Aksel Sørensen                       19 November 1896
Carl Sørensen                          20 Maj 1900
Karen Christiansen                   21 August 1903
Julius Sørensen                        12 Juli 1906 
Kristian Ejner Sørensen            28 Juni 1909
Ellen Marie Vogdrup                07 Juli 1911